Sunday, April 28, 2013

mnmohn

 मनमोहन???
अब तोड़ दो मोन,
चीन सीमा तोड़???
अन्दर घुस आया??
होएएएए,
अब तो पूछ लो कोन।"रैना"

No comments:

Post a Comment